Dokumenty

DOKUMENTY


STATUT
STOWARZYSZENIA „MOTOCYKLIŚCI TERESINA”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: „Motocykliści Teresina”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2.      Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest Teresin (ul. Nowa 3 96-515 Teresin) Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3.      Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4.      Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5.      Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6.      Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 
7.      Celem Stowarzyszenia jest:
a) popularyzowanie sportów motorowych i tematyki związanej z motocyklami,
b) popularyzowanie zasad współżycia z przyrodą i jej ochronę,
c) pomoc chorym, niepełnosprawnym,
d) ożywianie życia kulturalnego, społecznego, sportowego, turystycznego lokalnej
społeczności,

e) organizacja różnego rodzaju imprez charytatywnych, oraz zlotów motocyklowych.
 
8.      Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a)      Prowadzenie strony internetowej,
b)      Forum dyskusyjne na stronie internetowej,
c)      Opiekę nad miejscami pamięci narodowej,
d)     Organizacja imprez charytatywnych, zlotów, koncertów, zawodów sportowych,
e)      Wydawanie publikacji.
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
 
9.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a)      zwyczajnych,
b)      honorowych.
11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a)      złoży deklarację członkowską na piśmie,
b)      przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
13. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
14. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
15. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d)     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
16. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)      regularnego opłacania składek.
17. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
18. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b)      wykluczenia przez Zarząd:
·         z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
·         z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
·         z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
·         na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia
c)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d)     śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
19. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 
 
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
20. Władzami Stowarzyszenia są:
a)      Walne Zgromadzenie Członków,
b)      Zarząd,
c)      Komisja Rewizyjna.
21. Kadencja władz.
a)      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b)      Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez cztery kadencje.
22. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
23. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b)      z głosem doradczym – honorowi oraz zaproszeni goście.
24. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
25. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
26. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
27. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
28. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)      uchwalania zmian statutu,
c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)       uchwalanie budżetu,
g)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l)        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
29. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
30. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybierają wszyscy członkowie.
31. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
32. Do kompetencji Zarządu należą:
a)      realizacja celów Stowarzyszenia,
b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,
d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h)      przyjmowanie i skreślanie członków.
33. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
34. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
35. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrolowanie działalności Zarządu,
b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d)     składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
36. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
 
37. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)      ze składek członkowskich,
b)      darowizn, spadków, zapisów,
c)      dotacji i ofiarności publicznej.
38. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane  na koncie Stowarzyszenia lub u skarbnika.
39. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
40. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
41. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
42. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
43. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
44. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 
 
Zegar
 
Reklama
 
Kontakt
 
mototeresin@op.pl
20194667

Spotkania
 
Spotkania grupy odbywają się
w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 15:00 u Prezesa.

Przyjaciele
 

Max Festiwal 2010 - Ochrzczony - Zbawiony

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=

Copyright. Wszelkie prawa zastrzeżone.
by Pająk.